Понеділок, 01.03.2021, 03:42
Віртуальна лаботаторія вчителя математики
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 126
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методика інтерактивного уроку

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРИ УРОКІВ

Жоден з уроків, навіть проведених одним і тим самим учителем з використанням однакових технологій, методів, прийомів ти засобів нивчання, не буде повністю відтворювати будь-який інший. 
Проте говорити про уроки, а тим більше про уроки інноваційні, неможливо, не поділивши їх на групи за якимись ознаками.

Сучасна класифікація уроків:

 •     за дидактичною метою 
 •     за метою організації пізнавальної діяльності 
 •     за основними етапами навчального процесу 
 •     за методами навчання 
 •     за способами організації навчальної діяльності учнів.

Дидактична мета є найважливішою складовою, пусковим моментом процесу навчання, тому класифікація за цією ознакою найбільш близька до реального уроку.

У цій класифікації розрізняють:

 •     уроки вивчення нового навчального матеріалу
 •     уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок
 •     уроки закріплення та застосування знань, вмінь та навичок
 •     уроки узагальнення та систематизації знань
 •     уроки контролю і корекції знань, умінь та навичок
 •     комбіновані уроки.

ЩО ТАКЕ ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ

З'ясуємо  загальну суть інтерактивного навчання і порівняємо його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. 
Виходячи з мети, яку ми поставили перед собою, скористаємось основними моделями навчання, що існують у сучасній школі. 

 • Активна модель навчання
 • Пасивна модель навчання – низький рівень активності учнів, без самостійної творчості 
 • Інтерактивна модель навчання

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРИ УРОКІВ

Питання вибору типу і, відповідно, структури уроку (його складових елементів, кроків, які треба здійснити для досягнення дидактичної мети) потребує ретельного обмірковування і врахування таких умов: 

 • змісту навчального матеріалу, 
 • віку учнів, 
 • місця конкретного уроку в системі уроків з певної теми, 
 • дидактичних можливостей і функцій різних методів та навчальних технологій. 

Тобто спочатку вчитель визначає, що планує зробити, а потім — як і якими засобами.

Моделі навчання

1.    Пасивна модель навчання
    Учень виступає в ролі «об'єкта» навчання, повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому вчителем, текстом підручника тощо — джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать методи, за яких учні лише слухають і дивляться (лекція-монолог, читання, пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування учнів). Учні, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань.
2.    Активна модель навчання
    Такий тип навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів-Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитаний від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення-
3.    Інтерактивна модель навчання
    Навчильний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.  Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.

«Піраміда навчання»

 • Лекція — 5% засвоєння    
 • Читання — 10% засвоєння
 • Відео/аудіо матеріали — 20% засвоєння
 • Демонстрація — 30% засвоєння
 • Дискусійні групи — 50% засвоєння    
 • Практика через дію—75% засвоєння
 • Навчання інши, застосування отриманих знань відразу ж — 90% засвоєння

 Як правило, сучасна система навчання чекає від учителя охоплення великого обсягу інформації й орієнтована на «знання» і «розуміння». 
Неможливо одній людині знати все навіть у якійсь вузькій галузі знання. До того ж, як відомо, численні факти добре запам'ятовують комп'ютери. 
Учні ж повинні мати інші навички: 

 • думати, 
 • розуміти суть речей, 
 • осмислювати ідеї й концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, 
 • трактувати її і застосовувати в конкретних умовах. 

Цьому саме і сприяють інтерактивні технології. 
Проте, наприклад, робота учнів у групах та парах, взаємонавчання учнів у парах змінного складу, дає разючі результати. Та взаємонавчання учнів також має і свої слабкі сторони, які необхідно враховувати, використовуючи цю технологію.

Для того щоб подолати складності застосування окремих інтерактивних технологій і перетворити їхні слабкі сторони в сильні, треба пам'ятати:

 1.     Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготування як учням, так і педагогу. Як педагогу, так і учням треба звикнути до них. Можна навіть створити план поступового впровадження інтерактивного навчання. Краще старанно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри».                                                     
 2.     Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» і створити разом із ними «правила роботи в класі». Налаштуйте учнів на старанну підготовку до інтерактивних занять. Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології — робота в парах, малих групах, мозковий штурм тощо. Коли у вас і в учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття будуть проходити набагато легше, а підготовка не потребуватиме багато часу.
 3.     Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.
 4.     Якщо застосування вами інтерактивної моделі у конкретному класі веде до протилежних результатів, треба переглянути вашу стратегію й обережно підходити до її використання.
 5. Деяким вчителям іноді складно розкривати себе перед школярами, висловлювати своє особисте ставлення до матеріалу, показувати некомпетентність у деяких питаннях. Безумовно, не всі вчителі «створені» для інтерактивного навчання. Проте використання його дає можливість для фахового росту, для зміни себе, для навчання разом з учнями. 

Зробити перший крок допоможе сам новий підхід до навчання та його цілей, за якого вчитель відверто може визнати себе не спеціалістом і одержати «право» не знати відповіді на ті чи інші запитання (до того ж багато запитань з будь-якого предмета не мають однозначної або єдино правильної відповіді). 
З іншого боку, після кількох старанно підготовлених уроків викладач зможе відчути, як змінилося ставлення до нього учнів, а також сама атмосфера у класі — і це послужить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями.

Інтерактивні навчальні технології

Групова (фронтальна) форма організації навчальної діяльності учнів передбачає навчання однією людиною (здебільшого вчителем) групи учнів чи цілого класу. 
За такої організації навчальної діяльності кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить. 
Усі учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем результатів.

Колективна (кооперативна) форма навчальної діяльності учнів — це форма організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. 
За такої організації навчання вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. 
Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дозволяє реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями високих результатів засвоєння знань та формування вмінь. 
Така модель легко й ефективно поєднується з традиційними формами і методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.

На традиційному уроці найчастіше використовують групову (фронтальну) форму організації навчальної діяльності учнів. 
Усі спроби осучаснити класно-урочну систему, позбавити її притаманних їй недоліків були пов'язані з використанням у рамках уроку ще й парної та колективної форм.

Співробітництво (кооперація) — це спільна діяльність для досягнення загальних цілей. 
У межах спільної діяльності індивідууми прагнуть одержати результати, що є вигідними для них самих і для всіх інших членів групи. Кооперативним навчанням називається такий варіант його організації, за якого учні працюють у невеликих групах, щоб забезпечити найбільш ефективний навчальний процес для себе і своїх товаришів. 
Ідея проста. Одержавши інструкції від учителя, учні об'єднуються в невеликі групи. Потім вони виконують отримане завдання — доти, поки всі члени групи не зрозуміють і не виконають його успішно. Спільні зусилля приводять до того, що всі члени групи прагнуть до взаємної вигоди.

Оволодіння суттєвими компонентами співробітництва дає можливість вчителям:

 • застосовувати кооперативне навчання за умов роботи за діючими навчальними програмами в межах звичайних шкільних курсів;
 • перебудовувати уроки, вже побудовані на принципах кооперативного навчання, таким чином, щоб вони відповідали даній навчальній ситуації і дозволяли корегувати недоліки навчальних програм та недостатній пізнавальний рівень учнів;
 • діагностувати проблеми, що можуть виникнути в деяких учнів при кооперативному навчанні, і втручатися, щоб збільшити ефективність навчання в групі.

Кооперативне навчання

 1. Перший і найважливіший елемент при структуруванні кооперативного навчання — позитивна взаємозалежність. 
 2. Другий основний елемент спільного навчання — особистісна взаємодія, що стимулює діяльність
 3. Третій основний елемент спільного навчання — індивідуальна і групова підзвітність.
 4. Четвертим основним елементом спільного навчання є розвиток навичок міжособистісного спілкування і спілкування в невеликих групах.
 5. П'ятим основним елементом кооперативного навчання є обробка (аналіз, опрацювання) даних про роботу групи.

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема, для того щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити (а не перетворити технології в безглузді «ігри заради самих ігор»), педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:

 • дати завдання учням для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
 • відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми; 
 • під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його; 
 • на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп; 
 • дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі; 
 • проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умов використання інтерактивної моделі навчання вчитель також повинен попередньо добре підготуватися:

 • глибоко вивчити і продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад, різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо; 
 • старанно спланувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття (при описі занять автори постаралися максимально полегшити підготовку викладача до проведення заняття, докладно описуючи весь хід занять); 
 • мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для учнів випадків, проблем; оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки роботи учнів

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. 
Це може відбуватися одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку.


Форма входу
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Пошук
Архів записів
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz